اعضای شرکت افغان رادار:

مسعود الله محمدی

رئیس شرکت و کارشناس نرم افزار

قاری جواد نادر پور

معاون شرکت و رئیس اجرایه شرکت

قاری جنید الله

کارشناس بازاریاب و حقوقی شرکت

محمد سرور محمدی

مسول و کارشناس امور مالی و اداری شرکت

احمد صمیم انصاری

مسول لوجستیک شرکت ()

آمنه خاوری

کارشناس نرم افزار

فروزان شیرزاد

اطلاعات و ارتباطات

دریز همت

کارشناس هماهنگی و ارتباطات شرکت